กำหนดขอบเขต (Define Scope)

การกำหนดขอบเขต (Define Scope) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการทดสอบการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือน เพื่อกำหนดแนวของการทดสอบเกมสล็อตออนไลน์และให้ความเข้าใจถึงพื้นที่หรือระบบที่จะถูกทดสอบ. ต่อไปนี้คือขั้นตอนในการกำหนดขอบเขต:

 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยี:
  • ทราบถึงธุรกิจเกมสล็อตออนไลน์หรือองค์กรที่กำลังทดสอบและทราบถึงลักษณะทางธุรกิจที่สำคัญ.
  • เข้าใจเทคโนโลยีที่ใช้งานในระบบหรือประการใด.
 2. ระบุวัตถุประสงค์ของการทดสอบ:
  • ระบุวัตถุประสงค์หลักของการทดสอบเกมสล็อตออนไลน์ ว่าต้องการทดสอบอะไร, สำหรับจุดประสงค์ใด.
 3. ระบุระบบหรือพื้นที่ที่จะทดสอบ:
  • ระบุระบบหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเกมสล็อตออนไลน์ที่จะทำการทดสอบ.
  • บอกถึงขอบเขตของการทดสอบว่าจะทดสอบเฉพาะส่วนใดของระบบหรือทั้งระบบ.
 4. ระบุประเภทของข้อมูลที่จะใช้:
  • ระบุประเภทของข้อมูลเกมสล็อตออนไลน์ที่จะใช้ในการทดสอบ เช่น ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลการทำธุรกรรม, หรือข้อมูลระบบ.
 5. กำหนดขอบเขตการทำงาน:
  • ระบุขอบเขตของการทำงานของระบบที่จะทดสอบ.
  • บอกว่าระบบเกมสล็อตออนไลน์ที่กำลังทดสอบมีการสื่อสารกับระบบอื่น ๆ หรือไม่.
 6. ระบุรายละเอียดของการทดสอบ:
  • ระบุว่าการทดสอบเกมสล็อตออนไลน์จะทำอย่างไร, ใช้ข้อมูลหรือเหตุการณ์อะไร.
  • ระบุสถานการณ์ที่จะทดสอบ.
 7. บอกถึงข้อจำกัดและข้อกำหนด:
  • ระบุข้อจำกัดที่มีต่อการทดสอบเกมสล็อตออนไลน์ เช่น ทรัพยากรที่จำกัด, เวลาที่มีจำกัด, หรือข้อกำหนดเฉพาะของระบบ.
 8. ระบุปัญหาที่คาดหวัง:
  • ระบุปัญหาเกมสล็อตออนไลน์หรือความผิดพลาดที่คาดหวังจะพบในการทดสอบ.
  • ช่วยให้ทีมทดสอบมีการตรวจสอบความเสี่ยง.
 9. ตรวจสอบและรับรองขอบเขต:
  • ตรวจสอบขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและทีมทดสอบ.
  • ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตรวจสอบเกมสล็อตออนไลน์และยอมรับขอบเขต.

การกำหนดขอบเขตเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทีมทดสอบมีทิศทางและความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของการทดสอบเกมสล็อตออนไลน์ที่จะทำ. การทำขั้นตอนนี้อย่างเจาะจงจะช่วยลดความสับสนและช่วยให้ทีมทดสอบมีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ.

Leave a Reply